Etik Kurallarımız

  • 1) S.T.A.R Görevlileri, değerlendirme ve akreditasyonun tüm süreç ve aşamalarında, S.T.A.R’ın değerlendirme ve akreditasyonu konusunda Kurumlara yapacakları sunumlarda ve kamuya yapacakları çeşitli açıklamalarda genel etik kurallarına ve S.T.A.R Etik Kurallarına uyma, bu faaliyetlerini kamunun güvenliği, sağlığı ve çıkarı doğrultusunda yapma ve bu görevleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak çatışan veya çakışan faktörleri Yönetimine açıklama sorumluluğunu kabul eder.

a) S.T.A.R Görevlileri, toplumdaki kişilerin hayatının, güvenliğinin, sağlığının ve refahının işletme mesleğini yetkin birer profesyonel olarak icra etmesine bağlı olduğunun farkındadır

b) S.T.A.R Görevlileri, akreditasyon almış bir Programın, Değerlendirme Ölçütlerini sağlamadığı bilgisine sahipse, ya da öyle olduğuna inanmalarına yol açan nedenleri varsa, bu bilgiyi S.T.A.R’ a yazılı olarak bildirir ve gerekiyorsa daha fazla bilgi için S.T.A.R ile işbirliği yapar

c) S.T.A.R değerlendirme ve akreditasyonu konusundaki sunum, seminer ve toplantı katılımlarının ‘S.T.A.R adına’ yapılabilmesi için, yapılacak sunum için dâhil yetkili S.T.A.R Kurulunun onayı alınmış olmalıdır. Bu etkinlikleri yürüten S.T.A.R Görevlileri bağlı olduğu kurum ‘S.T.A.R’ olarak gösterilir ve her türlü etkinlik dokümanında S.T.A.R logosu ve Formatları kullanılır.

  • 2) S.T.A.R etkinliklerinde görev yapan kişiler, yalnızca eğitimli veya deneyimli oldukları özel teknik alanlarda görev kabul eder.
  • 3) S.T.A.R Görevlileri, S.T.A.R adına görev yapan güvenilir kişiler olarak hareket etmeyi kabul eder, tüm çıkar çatışmalarından veya çakışmalarından kaçınır ve çıkar çatışması veya çakışması olan durumlarda bundan etkilenebilecek tüm tarafları haberdar eder.

a) S.T.A.R etkinliklerinde görev yapanlar, S.T.A.R’ı temsil ettikleri her etkinlikte ve durumda çıkar çatışmalarından veya çakışmalarından kaçınır,

b) S.T.A.R Görevlileri, verecekleri kararları ya da verecekleri hizmetin kalitesini etkileyebilecek ya da etkiliyormuş görüntüsü verebilecek her türlü çıkar çatışmasını veya çakışmasını ve çıkar çatışması veya çakışması potansiyelini beyan eder,

c) S.T.A.R Kurul Üyeleri bir Kuruma ya da Birimine, Program değerlendirme ve akreditasyon konusunda danışmanlık yapmaz,

d) Program değerlendirme ve akreditasyon konusunda bir Kuruma ya da Birimine danışmanlık yapmış, yapmakta olan ya da yapacak olan S.T.A.R Görevlileri, bu durumu S.T.A.R’a bildirmek zorundadır ve ilgili Kurum Programlarının değerlendirme sürecinin hiçbir aşamasında yer almaz,

e) S.T.A.R Görevlileri, kendileri ile S.T.A.R ya da kendileri ile Programları değerlendirilecek Kurumlar arasında çıkar çatışması veya çakışması yaratacak hiçbir görevi üstlenmez, hiçbir görüşmede bulunmaz ve tartışma içine girmez,

f) S.T.A.R Görevlileri, Programları değerlendirilmekte olan Kurumlardan ve çalışanlarından doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir hediye istemez ya da kabul etmez,

g) S.T.A.R Görevlileri, Programları değerlendirilmekte olan Kurumlardan ve çalışanlarından Programların değerlendirme sonucunu etkilemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir ödeme yapılmasını istemez ya da böyle bir ödemeyi kabul etmez,

h) S.T.A.R değerlendirmeleri konusunda Kurumların daveti üzerine, Kurumlara sunum yapan, eğitim veren veya danışmanlık yapan S.T.A.R Görevlileri yukarıdaki kurallara uymakla yükümlüdür.

  • 4) S.T.A.R Görevlileri, kamuyu tehlikeye sokan durumlar ya da yasal nedenlerle açıklanması gereken durumlar dışında, Program değerlendirme kararları ile ilgili tüm belgelerin ve bilgilerin gizliliğini kabul eder.

a) S.T.A.R etkinliklerinde görev yapanlar, bu görevleri sırasında kendilerine verilen tüm belge ve bilgileri gizli tutar ve hiçbir durumda bu belge ve bilgileri S.T.A.R görevleri dışında hiçbir amaçla kullanmaz,

b) S.T.A.R Görevlileri, gizli belge, bilgi ve bulguları yasal nedenler dışında açıklamaz,

c) S.T.A.R Görevlilerinin gizli belge, bilgi ve bulguları açıklamak zorunda kalmaları durumunda, hem S.T.A.R hem de ilgili Kurumdan izin almaları gerekir ve böyle bir durumda bu bilgi veya belgenin tümü açıklanır,

d) S.T.A.R Görevlileri, kendilerine verilen Özdeğerlendirme Raporlarını ve Kurumdan edindikleri tüm diğer belgeleri kopyalamaz, çoğaltmaz, üçüncü kişi veya Kurumlara vermez ve değerlendirme görevlerinin bitiminde imha eder ya da S.T.A.R’ a geri verir.

  • 5) S.T.A.R Görevlileri, S.T.A.R içinde ve dışında yapacakları açıklamaların tarafsız ve doğru olacağını kabul eder.

a) S.T.A.R etkinliklerinde görev yapanlar, raporlarında, açıklamalarında ve ifadelerinde tarafsız ve doğru olacaktır. S.T.A.R adına yapılan açıklamalar ya da yayımlanan her türlü rapor, açıklama ve ifadeler, yalnızca konu ile ilgili ve uygun bilgileri içerecektir. S.T.A.R etkinliklerinde görev yapanlar, değerlendirme sürecini olumsuz etkileyebilecek kişisel tercihlerini öne çıkaran davranışlardan kaçınacaktır,

b) S.T.A.R Görevlileri, Program değerlendirme konusunda başkaları tarafından telkin ya da teşvik edilmiş hiçbir ifade, eleştiri ya da gerekçeyi açıklamalarında kullanmaz. Bu tür bilgileri kullanmak durumunda kalırlarsa, bunların alıntı olduğunu, alıntının kaynağını ve bu bilgilerle kişisel çıkar sağlıyorlarsa bu durumu açıklamak zorundadır,

c) S.T.A.R Görevlileri, bir gerçeği yanlış yorumlayan ya da gizleyen ifadeler kullanmaz,

d) S.T.A.R Görevlileri, kanıtlanmış kişisel hatalarını kabul eder, kendi hata ve kararlarını haklı kılmak için gerçekleri çarpıtmaz ya da değiştirmez.

  • 6) S.T.A.R Görevlileri, S.T.A.R’ ın yararlılığı ve saygınlığını artırmak üzere onurlu, sorumlu, etik ve yasal davranır.

a) S.T.A.R etkinliklerinde görev yapanlar, toplumu aldatıcı davranışlardan kaçınır,

b) S.T.A.R Görevlileri, kendilerinin ya da birlikte çalıştıkları kişilerin akademik ya da mesleki yetkinliklerini çarpıtmaz ya da yanlış anlaşılmasına izin vermez,

c) S.T.A.R Görevlileri, başkalarının mesleki saygınlığına, beklentilerine, uygulamalarına ya da işine, doğrudan ya da dolaylı olarak, kötü niyetli olarak ya da yanlışlıkla zarar vermez. Eğer, başkalarının etik olmayan ya da yasal olmayan bir davranış içinde olduğuna inanırlarsa, ilgili somut gözlem ve bilgilerini yetkili makamlara sunar.

  • 7) S.T.A.R Görevlileri, herkese, ırk, dil, din, cinsiyet, özürlü olma, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine bakmaksızın, eşit davranmayı kabul eder. Program değerlendirme etkinliklerinde görev alanlar, tüm taraflara eşit ve adil davranır.
  • 8) S.T.A.R Görevlileri, meslektaşlarına ve kendileriyle birlikte çalışanlara mesleki gelişmelerinde yardımcı olmayı ve S.T.A.R Etik Kurallarına uymalarında destek olmayı kabul eder.

a) S.T.A.R, S.T.A.R Görevlilerini ve Program değerlendirme u ile ilgili olabilecek tüm tarafları S.T.A.R Etik Kurallarından haberdar eder,

b) S.T.A.R, tüm yeni Görevlilerini S.T.A.R Etik Kurallarını anlamaları ve kullanmaları konusunda eğitir,

c) S.T.A.R etkinliklerinde görev yapmaya devam edenler, mesleki ve etik alanlardaki gelişimlerini sürekli sağlar ve bu konudaki etkinliklere katılır.

  • 9) S.T.A.R Etik Kurallarına uymadığı saptanan S.T.A.R Görevlilerinin görevleri İşletme ve Yönetim Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme Kurulu (İYBAK) tarafından, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin görevleri Genel Kurul tarafından, diğer S.T.A.R Görevlilerinin görevi Yönetim Kurulu tarafından sona erdirilebilir.

Misyonumuz

S.T.A.R’ın misyonu ise, sürekli gelişimi destekleyen kanıt temelli akreditasyon yoluyla öğrenci yetiştirmede mükemmeliyete ulaşmaya katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

S.T.A.R’ın vizyonu işletme ve yönetim bilimlerinde mükemmeliyettir.

Bültene abone ol

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri ve ilişkili Bölümlerde yürütülmekte olan işletme ve yönetim bilimleri alanı ile ilgili Lisans Programlarının değerlendirme akreditasyonunun yapılması ve yeni programların geliştirilmesi konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

STAR - Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.